Michael Hvid og Irgensgodset

Michael Hvid (1680-1757) var født i Danmark og gift med Hans Lauritsen Blix (1596-1666) sitt barnebarn, Anichen (Anne) Blix (1677-1740). Anichen og Michael var Dorothea Michaeline Angell sine tippoldeforeldre. Hennes mellomnavn er neppe tilfeldig.

Michael var stiftsskriver i Nordland, en stilling han hadde ”arvet” etter sin svigerfar, Erik Blix (1647-1720). Stiftsskriveren kontrollerte kirkevergene som hadde til oppgave å forvalte kirkens eiendommer og inntekter i sognene.
I mer enn 40 år (1716-1757) var han godsbestyrer for Tromsøgodset, den nordlige delen av det opprinnelige Irgens-godset. I det meste av denne tiden var godset eid av baron Jacob de Petersen fra Amsterdam.
Joachim Irgens, egentlig Jochum Jürgens, var en tysk-dansk embetsmann av kjøpmannsslekt som ble gift med Amsterdam-borgermesterens datter, Cornelia Bichers. Han var kammerherre for Christan IV og Fredrik III. Etter Kongelig resolusjon i Rendsborg 19.oktober 1646 fikk han overdratt i sitt ”privilegium” Røros Kobberverk. Han bidro seinere med vesentlige leveranser til kong Fredrik III`s krigføring på 1650-tallet. Dette ble til slutt betalt ved at kongen i et skjøte av 12.januar 1666 overdro alt jordegods i Helgeland, Salten, Lofoten, Vesterålen og Troms til Irgens. Dette er det største enkeltsalget av jord som noensinne har skjedd i Norden. Salget utgjorde halvparten av all matrikulert jord, og verdien ble anslått til 100 000 riksdaler, som tilsvarte ei tønne gull. Irgens fikk dermed alle leieinntekter av eiendommene, samt alle vanlige statsinntekter fra ”Nordlandene”, herunder tiende, finneskatt og leidang.
Irgens var ved sin død konkurs, og etter dødsboet i 1677 ble eiendommene på Helgeland solgt til Lorentz Mortensen Angel fra Trondheim. Den delen som seinere ble ”Tromsø-godset” ble overtatt av godsbestyreren, lagmann Gjert Lange. Cornelia Bickers kjøpte imidlertid tilbake eiendommene i Troms i 1705, og satt som eier inntil sin død i 1708. Hennes bror, baron de Petersen overtok godset etter henne. I 1751 ble eiendommen solgt til Michael Hvids sønn, Johan Christian Hvid. Michael fortsatte som godsbestyrer til sin død i 1757.

Comments are closed.