Sofie Holberg Johnsdatter 1779-1863

Halvor Koteng (1949 – 2011) oversatte skiftet etter Sophie Holberg Johnsdatter til dagens skriftsstil i 2010.

Jeg som legger ut dette skiftet på vår internetside er Halvors bror.

Sophie Holberg Johnsdatter har nr. 3;1 i den slektsbka jeg arbeider med, opplysninger om mine aner i tiden mellom 1800 og 700 er ferdigskrevet. Materialet omfatter over 1000 personer. Boka er foreløpig ikke trykt.

Uddevalla i februar 2015

Einride Koteng

einride@benkestokslekt.no

Skifte etter Sophie Holberg Johnsdatter 1779 – 1863.

Aar 1864 den 29de Novbr. sattes

Skifteret paa Gaarden Saura i Næsne,

betjent af Sorenskriver Holst i overvær

af undertægnede Retsvidner.

Hvorda ! Foretages

Slutning og Udlodning af Boet efter Sofie Holberg Jonsdatter Melø.

Fremlagt blev 1) Attest, hvorefter Boets Løsøre ved Auktion den 10de og 11te August 1863 er indbragt til Netto 222 Sp. 5 Skill. 2) Fortegnelse over de af Stervboenkemanden Lucinius Ellingsen efter Registreringstaxterne beholdte Løsøreeffekter til Beløb 63 Sp. 80 s. 3) Skr. af 31 Mai sidstl. fra Lensmand Jahnsen til Sorenskriveren, 4) Do af 2dre Mai sidstl. fra d.s. til d.s. Det Freml. var.

Skifteforvalteren bemerkede, at da det i Skiftesamlingen den 30 Juni 1863 er bleven bestemt, at Boets Fordring paa Peder Kristofersen Halsa for en Storbaadfarm Ved 8 Spda. og for 3 1/3 Vog dansk Korn 2 Sp. 100 s, til sammen 10 Spd. 100 s skal udlægges Stervboenkemanden for et Beløb af 7 Sp., vil denne, selv om han kun skylder 6 Spd. hos Debitor for Veden, dog ikke blive skadelidende, hvorfor intet Hensyn kan blive taget til den under No 4 fremlagte Skr.

Derefter blev opført til

Indtægt:

 1. a) Beløbet for Boets ved Auktion den 10de og 11te August 1863 solgte Løsøreeffekter ifølge fremlagte Attest 222.5

b) Kjøbesummen for Boets Gaard Bjerangen 140.- 362.5

der tilsvares af Boets Inkassator Lensmand Jahnsen.

 1. a) De i den fremlagte Fortegnelse anførte af Stervbo-

enkemanden Lucinius Ellingsen Melø beholdte Løsøre-

effekter, til sammen taxeret for 63.80

b) Halvdelen i et lidet Kværnbrug paa Vasdal 7.-

c) Gaardparten Melø, MatrNo 27/215 LNo 221a,

af Skyld 2 Vog 9 mq/1 Sp. 3 o 15 s i Rødø Thinglag,

der i Henhold til den i Skiftesamlingen den 16 Sep.

1863 fattede Beslutning bliver med paahvilende

Hæftelser at udlægge til Stervboenkemanden

Lucinius Ellingsen for 300.-

d) Boets fordring paa Peder Kristofersen Halsa

for en Storbaadfarm Ved 8.-

for 3 1/3 Vog Danskkorn 2.100

10.100

der i Henhold til den i Skiftesamlingen den 30 Juni

1863 trufne Bestemmelse bliver at udægge til

Stervboenkemanden for 7.-

377.80

 1. Boets Halvpart i Gaarden Valla i Gilleskaal

af Skyld 1 Vog, der i Henhold til den i Skiftesamlingen

den 30 Juni 1863 trufne Bestemmelse bliver med

paahvilende Hæftelser at udlægge Johan Petter Olsen

Fonddalen for 120.-

4. Boets Fordring paa Martinus Kristofersen Melø 5.60 Summa Indtægt 865.25

Udgift:

 1. til Sorenskriveren:

Skiftesalærium 8.78

Skriversalær 6.99

Fogden -.32

Skiftevidner efter Fordeling -.67

Skiftebrevets Beskrivelse paa 10 Ark

med stemplet Papir og Bekræftning 2.52

Skrivning og Bekræftning af 4 Lovsedler

paa stemplet Papir à 56 s 1.104

Skrivning og Bekræftning af Extraktudskrift

paa stemplet Papir til Stervboenkemanden

betræffende Udlægget af Gaardparten Melø -.56

Thinglæsning og Erindring af samme 1.30

Stemplet Papir til Extraktudskrift af

Skifteudlægget af Gaardparten Valla i

Gilleskaal til Johan Petter Olsen Fonddalen 1.72

Skrivning og Bekræftning af samme -.40

Thinglæsnings Gebyr med Erindring af samme

til Sorenskriveren i Salten 1.-

Udlagt til Fogden for opnævnelse af 2 Mænd

til Afgivelse av Taxt over Boets Gaard Melø -.32

Do til Mændene i samme Anledning -.96

Udtællingsliste -.56

Porto 1.35

28.9

heraf til Lensmanden for Registrerings

Afholdelse og Beskrivelse 1.-

27.9

 1. til Lensmand Jahnsen

for Registrerings Afholdelse og Beskrivelse 1.-

for Tilsigelse af Mænderne -.48

for Udlæg til do -.64

for Bekjentgjørelse af Skiftevarsler -.112

2% Inkassasjonsalærium af Kjøbesummen

140 Spd. for Boets Gaard Bjerangen 2.96

5.80

3. Enkemadame Eriksen for Fordring 20.-

 1. Martinus Kristofersen Melø

a) for Fordring opgivet under Registreringen 28.79

b) Do efter Regning af 3 August 1863 40.-

68.79

 1. Stervboenkemanden Lucinius Ellingsen

a) Begravelsesudlægg 25.-

b) Fordring efter Regning af 3 Aug 1863 8.60

33.60

Summa Udgift 154.108

Beholdning 710.37

heraf tilfalder:

 1. Stervboenkmanden Lucinius Ellingsen Melø

Som Boets dets Halve med 355.19

7. Sønnesøn Elling Jakobsen Valla so Arv 29.71 ½

 1. Sønnedatter Kristine Jakobsen, gift med

Andreas Pedersen Øriosen som Do 29.71 ½

 1. Do Jakobia Jakobsen, gift med

Amund Jonsen Kjeldal som Do 29.71 ½

10. Do Ingeborg Jakobsen som Do 29.71 ½

11. Do Sofie – ” – ” ” 29.71 ½

12. Do Bente ” 12 Aargl.“ “ 29.71 ½

 1. Datterdatter Edel Hagen, gift med

Johan Petter Olsen Fonddalen som Arv 88.94 ½

Datterdatters Børn

14. Alette Helene Mortensdatter, 8 Aar gammel som Arv 29.71 ½

15. Elen Elisabet Mortensdatter, 7 Aar gammel som Do 29.71 ½

16. Olava Nikoline Mortensdatter, 5 Aar gammel som Do 29.71 ½

Stemmer med Beholdning 710.37

Udlodning

1ste – 3die Post (begge inkl.)

For Tilkommende efter de samme Udgiftsposter, tilsammen

52 Sp. 89 s blev

udlagt

Hver at tage sit Tilkomende af Boets, hos Inkassator, Lensmand

Jahnsen, beroende Kontanter med til sammen 52.89

4de Post

Til Martinus Kristofersen Melø blev for Tilkommende efter

4de Udgiftspost 68 Sp. 79 s

udlagt

a) at likvidere i sin Gjæld til Boet efter Indtægtspost No 4 5.60

b) Resten som 1ste til 3die Post med 63.19

68.79

5te Post

Til Sterboenkemanden Lucinius Ellingsen Melø blev

a) for Tilkommende efter 5te Udgiftspost 33.60

b) for Boeslod efter 6te Do 355.19

388.79

udlagt

a) Til Eiendom Boets usolgte Løsøreeffekter for de paa

samme under Registreringen satte Taxter, tilsammen efter

Indtægtspost No 2a udgjørende 63.80

b) til Eiendom Halvdelen i et lidet Kværnbrug paa Vasdal for 7.-

70.80

c) Til Eiendom Boets Gaardpart Melø MatrNo 27/215,

LNo 221a af Skyld 2 Vog 9 mk/1 Sp. 3 ort 15 s i Rødø

Thinlag med paahvilende Hæftelser for den under

Skiftsamlingen den 16 Sept 1863 bestemte Sum 300.-

d) Til Eiendom Boets Fordring paa Peder Kristofersen Halsa

Indtægtspost No 2 Litr.d for 7.-

e) Resten som 1ste til 3die Post med 10.119

388.79

6te til 11te Post (begge inkl.)

Til de under Udgiftsposterne No 7 til 12 nævnte Arvinger blev

for tilkommende Arv efter de samme Udgiftsposter

tilsammen 177 Sp. 69 s

udlagt

Hver at tage sit Tilkommende af Boets hos dets Inkassator,

Lensmand Jahnsen beroende Kontanter med tilsammen 177.69

12te Post

Til Datterdatter Edel Hagen, gift med Johan Olsen Fonddalen

Blev for Arv 88 Sp. 94 ½ s

udlagt

Til Eiendom Boets eiende Halvdel i Gaarden Valla i Gilleskaal,

af Skyld 1 Vog med paahvilende Hæftelser for den under

Skiftesamlingen den 30 Juni 1863 Bestemte Kjøbesum 120.-

mod at tilsvare

til Datterdatters datter Alette Helene Mortensdtr. 29.71 ½

til Dos Do Elen Elisabeth Mortensdatter 1.74

31.25 ½

Igjen 88.94 ½

13de Post

Til Datterdatters Datter Alette Helene Mortensdatter,

8 Aar gammel blev for Arv 29 Sp. 71 ½ s

udlagt

at Tage sit tilkommende af Johan Petter Olsen Fonddalens

Tilsvar af Kjøbesummen for Boets Gaardpart Valla med 29.71 ½

14de Post

Til Datterdatters Datter Elen Elisabeth Mortensdatter,

7 Aar gammel, blev for Arv 29 Sp. 71 ½

udlagt

at tage af Johan Petter Olsen Fonddalens Tilsvar af

Kjøbesummen for Gaardparten Valla 1.74

Resten som 1te til 3die Post med 27.117 ½

29.71 ½

15de Post

Til Datterdatters Datter Nikoline Mortensdatter blev for

Arv 29 Sp. 71 ½ s

udlagt

Som 1te til 3die Post med 29.71 1/2

Stemmer med Indtægten 865.25

Som Værger for de umyndige Arvinger ere tidligere opnævnt for Bente Jakobsen Gaardbruger Johan Petter Olsen Fonddalen og for Alette Helene, Elen Elisabeth og Olava Nikoline Mortensdøtre Gaardbruger Lars Nilsen Fondøren.

Skiftet hermed sluttet: Skifterætten hævet.

Alexander Walnum Alexander Holst

Hans Didriksen Saura

m.ph.p.

Halvor forteller:

Alexander Holst er ved folketellinga i 1865 registrert som ”Sorenskiver, Gaardbruger og Selveier”. Han er født i Alstahaug og er på dette tidspunkt 43 år gammel. Kona Hermine er født i Kristiania og er 34 år. De har ingen barn.. Sorenskrivergården Saura på Handnesøya er et høvelig stort bruk. I husholdet er det 15 personer. Her bor foruten Alexander Walnum en kontorist, tre drenger og 7 tauser, den ene, Laura Halseth fra Trondheim, tituleres som ”Husjomfru”. Blant tjenerskapet er det også folk fra Verdalen, Lesja, Mo, Rødøy, Lurøy, Alstadhaug og Sverige. Av de 15 i husholdet er bare ei av tausene som er født i Nesna prestegjeld. Tausa som kommer fra Sverige har en sønn på 7 år. På gården er det 2 hester, 15 kyr, 19 sauer og 3 griser. De sår ¾ tønne rug, 5 tønner bygg, 1 tønne havre og setter 12 tønner poteter. Byggen gir 7 fold, rugen 6 fold, havren 4 fold og potetene 10 fold.

Ved folketellinga i 1875 bor Holst i med kone på gården Belsvåg i Alstahaug som gårdbruker, selveier og er i en alder av 53 år ”Forhenværende Sorenskriver”. Gården har 2 hester, 13 kyr, 30 sauer, og 2 griser. De sår 4 tønner bygg, ½ tønne havre, ¾ tønne erter og setter hele 22 tønner poteter. De er fortsatt barnløse, har to drenger, ei stuepike, ei kokkepike, ei underbudeie og ei overbudeie.

Ved folketellinga i 1900 bor de fortsatt på Belsvåg. Holst er nå registrert som Sorenskriver, Rentenist og Sagbrukseier. Driver av gården er nå Vigand Tuxen-Holst fra København på 41 år. Kona Katrine på 30 er fra Dønnes og de har tre bar på 1, 3 og 5 år.

Drengen Erik Thoresen fra Lesja er en trofast tjener. Vi finner ham som tilsatt hos Holst både i 1865, 1875 og 1900.

Alexander Walnum ble født i Herøy på Helgeland i 1839. Han er Sorenskriverens fullmektige og ved folketellinga i 1865 bor han hos familien Holst på Saura. Faren er sogneprest i Herøy. I en alder av 67 år har han 5 hjemmeværende døtre mellom 18 og 8 år.

Ved folketellinga i 1875 er han sakfører i Bergen der han bor sammen med sine foreldre. Faren Jørgen Hersleb Walnum som også er født i Herøy (1799) er pensjonert pastor. Mora Marie Pauline er født i Vefsn i 1814. I huset bor også fire av hans søstre som er mellom 19 og 27 år gamle.

Ved folketellinga i 1900 er han sakfører og rentenist, bor sammen med sin mor og søster Lovise på 42 år.

Comments are closed.